Oversikt_parken_green
wsedish-flag

Restad Gård ligger i Vänersborgs kommun och är ett levande utvecklingsområde med bland annat en förskola, ett hotell, flera småföretag och en rad kulturella aktiviteter. Det är en plats med mycket gamla anor ‒ från 1590-talet fram till 1700-talets mitt var Restad en herrgård. Därefter fungerade gården som sommarbostad för sammanlagt ett tiotal landshövdingar.

År 1905 inleddes ett nytt kapitel i Restads historia, då Vänersborgs hospital och asyl invigdes. Sjukhusets äldsta byggnader är ritade av Axel Kumlien, en av sin tids mest anlitade sjukhusarkitekter. De är uppförda i en tidstypisk och enhetlig stil där de olika byggnaderna, från vårdavdelningar och överläkarvilla till portvaktsstuga, följer samma arkitektoniska formspråk.

Efter att sjukhuset lagts ned ägs nu Restad Gård av Niklasberg AB, och lever vidare som plats för såväl arbete som boende och avkoppling. Den 50 hektar stora parken är under ständig utveckling och upprustning. Området har under de senaste åren haft många nya invånare genom Migrationsverkets tillfälliga boende för asylsökande, och en rad nya företag har också etablerats här. Tack vare sin storlek och sitt vackra läge invid Göta älv är området redan ett omtyckt rekreationsområde för kommunens invånare.

Restad har länge haft anlagda parker och trädgårdar. En del i de nya ägarnas utveckling av området är en aktivitetspark kring de gamla byggnaderna, till gagn för såväl som boende som besökare. Här finns två fotbollsplaner och tre kilometer anlagda löpspår samt en 4-stjärnig 18-håls discgolfbana, liksom en rad andra idrottsaktiviteter.

På området finns även en kulturpark där man bland annat kan läsa om landshövdingarna som bott här, och om sjukhusets historia från invigning till nedläggning. Framöver finns det planer på fler utomhusaktiviteter, bland annat genom anläggning av kolonilotter i samarbete med Hushållningssällskapet.

Kulturhistoriskt lägger man i dag stor vikt vid att bevara samlade miljöer där byggnader och omgivande miljökomponenter bildar en oskiljbar, sammanhängande miljö, och kan berätta om gångna tiders näringsliv, sociala förhållanden, arbetsmiljö, byggnadsskick och estetiska ideal.

Under de senaste åren har man anlagt en skulpturpark på området, med verk av internationellt erkända konstnärer. Skulpturerna vill väcka nyfikenhet och intresse, skapa energi och öka helhetsupplevelsen av området, samt utgöra en turistattraktion för Vänersborg och Västra Götaland.

Vill du veta mer om alla de möjligheter som väntar på Restad, kontakta oss gärna.

Tel +46 0521-740 500
info@restadgard.se

uk_flag

Restad Gård is situated in the municipality of Vänersborg. It is home to a vibrant community, housing various enterprises such as a nursery, a hotel and several other small businesses, as well as a number of art and culture venues. The site has been inhabited for a long time - from the 1590s until the mid 1700s, Restad was a manor house. It then served as a summer home for local governors for nearly 200 years.

1905 saw a new chapter for Restad, when Vänersborgs hospital och asyl (Vänersborg hospital and asylum) opened. The oldest hospital buildings were all designed by renowned Swedish architect Axel Kumlien. They are built in a uniform style typical for the era – from the hospital proper and the Chief physician’s villa to the Gatekeeper’s cottage.

The hospital long since closed, Restad Gård is now owned by Niklasberg AB, and lives on as a centre of industry as well as relaxation. The 50 hectares of ground are continuously developed and improved. In the last few years, the buildings have housed a large number of asylum seekers, through the Swedish Migration Agency, and a number of new businesses have started here. Due to its generous size and beautiful location by the river Göta älv, the area is a popular recreation area for the locals.

Restad has a long tradition of parks and gardens. As part of the development of the area, the owners have invested in an activity park surrounding the old buildings, to benefit locals and visitors alike. In addition to two football fields and 3 km of running trails, it also boasts a 4 star, 18 hole disc golf course as well as many other sporting activities.

In addition to the physical activities, Restad also now features a culture park with a history trail, illuminating the past from the families who once owned the manor, to the history of the hospital, from the inauguration to its final closing. More outdoor activities are planned, among them allotment gardens in association with a local gardening community.

This unique environment is important to preserve for its cultural heritage, where the buildings and their surroundings form an inseparable, cohesive whole. It can give us unique insights into our industrial history and human living and working conditions, as well as the architecture, engineering and aesthetic ideals of the past.

A recent addition to the grounds is the Sculpture park, featuring artwork from internationally renowned artists. The sculpture park adds positive energy and enhances the overall experience of Restad, and will be part of drawing visitors to Vänersborg and the region of Västra Götaland.

To learn more about all that Restad has to offer, please contact us.